skip to Main Content

Jäälin asukasyhdistys ry:n lausunto Näppärinkankaan asemakaavan kaavaluonnoksesta (564-2475 Näppärinkangas)

Oulun kaupunki on asettanut Näppärinkankaan asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville palautteen antamista varten (yhdltk 5.4.2022 § 222). Jäälin asukasyhdistys ry kiittää tästä mahdollisuudesta ja haluaa tuoda esille seuraavaa.

Yleistä

Jäälin alueen kasvusuunnite on ollut hyvin maltillinen, vaikka alueen hiljattain peruskorjatussa ja laajennetussa peruskoulussa on tilaa oppilasmäärän kasvulle. Jääli on ollut suosittua omakotitaloja rivitalorakentamisen aluetta, mutta viime vuosina kasvu on suuntautunut yksityisten omistamille
kaava-alueille (erityisesti ns. ODL:n alueelle). Kaupungin tonttitarjonta on ollut Jäälin osalta niukka.

Urheilukentän ja Jäälin keskuksen hiljattain hyväksytty asemakaava parantaa tilannetta jonkin verran mahdollistamalla täydennysrakentamisen alueille, joiden käyttötarkoitus on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut.

Väestösuunnitteen kääntäminen kasvuun on elinehto alueemme julkisten ja kaupallisten palveluiden elinvoimalle. On syytä todeta, että Näppärinkankaan alue mahdollistaa Jäälin saattamisen kasvu-uralle.

Jäälin asukasyhdistys ry toteaa, että uuden alueen integroiminen olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen ja liikenneyhteyksien rakentaminen palveluiden suuntaan on keskeistä. Tässä yhteydessä on syytä myös korostaa liikenneturvallisuuden merkitystä pohdittaessa ajoneuvo- ja kevyenliikenteen yhteyksiä suhteessa Laivakankaantiehen.

Jäkäläraitin ja Laivakankaantien risteys

Asemakaavaluonnoksessa todetaan, että Jäkäläraitista tulee alueen liikennettä välittävä kokoojakatu. Samoin luonnoksessa kerrotaan, että Laivakankaantien ja Jäkäläraitin liittymä tarkastellaan osana Kuusamontien kunnostusta. Asukasyhdistys toteaa kantanaan, että Jäkäläraitin ja Laivakankaan tie on jo nykyään näkemäesteinen ja vaarallinen. Liikenteen lisääntyminen asemakaavaluonnoksen liikennesuunnitelmien mukaisesti lisää entisestään heikosti toimivan liittymän vaaroja niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteen osalta.

On keskeistä, että asemakaavassa tarkastellaan nykyistä seikkaperäisemmin myös Jäkäläraitin liittymistä Laivakankaantiehen ja todetaan risteyksen vanhanaikaisuus ja vaarallisuus. Luonnoksessa esitetty Jäkäläraitin ja Laivakankaantien kiertoliittymä tuleekin toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa. Tämä kiertoliittymä toteutuessaan parantaisi merkittävästi Laivakankaantien liikenneturvallisuutta ihan ilman Näppärinkankaan asemakaavoitustakin ja siitä johtuvaa lisääntynyttä liikennekuormaa.

Kevyenliikenteen yhteydet ja integoituminen alueen palveluihin

Jäälin asukasyhdistys ry toteaa kantanaan, että kaavaluonnoksessa esittetty kevyenliikenteen yhteystarve Laivakankaan suuntaan on keskeinen alueen palveluiden saavuttamisen kannalta. Jäkäläreitin kevyenlikenteen väylä tukee kaupallisten palveluiden saavuttamista, mutta suurin osa palveluista on Laivakankaalla (mm. Peruskoulu, nuorisotila, kirjasto, liikuntahalli, asukkaiden olohuone ja yksi päiväkodeista).

Kaavaluonnoksesta ei käy ilmi kuinka kevyenliikenteen väylä jatkuisi Laivakankaalle, eikä siinä oteta kantaa yhteysvälin keskeisyyteen alueen palveluiden saavutettavuuden kannalta.

Asukasyhdistys toivoo, että katuverkkosuunnitelmaa päivitettäisiin vielä siten, että alueen palveluiden saavutettavuus kevyenliikenteen väylien välityksellä osoitettaisiin ja erityisesti Laivakankaan-Näppärinkankaan kevyenliikenteen yhteysväliä luonnosteltaisiin, vaikka se ei suunnittelualueelle suoranaisesti kuulukaan. Luonnostelun yhteydessä olisi syytä tarkastella kuinka Näppärinkangas – Laivakangas kevyenliikenteen väylä integroituu Lunkintien,.Myllykedontien ja myllykorventien alueisiin.

Ulkoilureitin uusi linjaus

Jäälin asukasyhdistys ry pitää hyvänä sitä, että ulkoilureitti linjataan kiertämään asemakaavoitettava alue. Näin vältetään kadunylitykset, joista aiheutuu sekä turvallisuuriskejä että suksien kulumista talvikautena.

Asukasyhdistys esittää, että alueen kiertävä ulkoilureitti rakennetaan ensimmäisenä, ennen katujen ja kunnallistekniikan rakentamista, jotta ulkoilureitti ei katkea rakennustöiden vuoksi. Särkeläntien yksityistien ja Jäkäläreitin asukkaat ovat toivoneet pistoyhteyttä ulkoilureitille. Asukasyhdistys toivoo, että kaavoituksen yhteydessä tutkittaisiin eri mahdollisuuksia tälle yhteydelle

Ympäristö- ja yhdyskuntapalveluiden vastine Jäälin asukasyhdistys ry:lle

Jäkäläraitin varteen tulevasta jalankulun ja pyöräilyn väylästä, Jäkäläraitin ja Laivakankaantien sekä Jäkäläraitin ja Matinkujan risteyksistä laaditaan asemakaavatyön yhteydessä yleissuunnitelmat. Katusuunnittelu toteutetaan Näppärinkankaan suunnittelun yhteydessä asemakaavan vahvistuttua. Valtatien 20 kehittämisselvityksessä esitetyt liikenneratkaisut sisältävät laajempia muutoksia liikenneverkkoon ja vaativat asemakaavan muutosta. Nyt suunniteltava jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä siihen liittyvät risteysalueet suunnitellaan nykyiselle katualueelle. Katualueella käytettävissä oleva tila vaikuttaa toteutettaviin suunnitteluratkaisuihin.

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve Näppärinkankaalta Laivakankaalle. Kaavatyön yhteydessä on laadittu liikenneverkkosuunnitelma, joka sisältää yhteydet Laivakankaalle ja Lunkintielle. Esitetyt väylät sijaitsevat asemakaavoittamattomalla alueella, joten niistä laaditaan tässä vaiheessa vain alustavat yleissuunnitelmat. Suunnittelussa selvitetään yhteystarpeet Myllykorventielle ja Myllykedontielle.

Hiihtoladun suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu katujen rakentamisen yhteydessä. Rakentamisessa pyritään siihen, että haitta olemassa olevan hiihtoladun käytölle on
mahdollisimman vähäinen. Luonto- ja maisemaselvityksessä esiin nousseet merkittävät alueet hankaloittavat pistoladun suunnittelua hiihtoladulle etenkin Jäälinojan läheisyydessä.

Katso asemakaavaehdotus yhdyskuntalautakunnan kokouksen 11.10.2022 materiaaleista: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=2338475

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top